Rådmannen innstiller på at det gis dispensasjon og bruksendring. Innstillingen inneholder flere sentrale forutsetninger som må oppfylles før bruksendring innvilges.

Saksopplysningene og vurderingene gjenspeiler kommunens oppfatning om at bygningsmassen slik den fremstår ikke er åpenbart godt egnet til asylmottak som omsøkt.

UDI opplyser nå at de inntil videre ikke vil opprette nye akuttmottak, som følge av redusert behov. Kommunen har hittil ikke fått informasjon fra søker om hvordan søker forholder seg til dette. Saken fremmes derfor til behandling.

Les saksfremstillingen...