Skoleskyss

Kontaktinfo
Beskrivelse

Du har som elev i grunn- og videregående skole rett til gratis transport mellom skole og hjem dersom du oppfyller gjeldende vilkår.

Oversikt over starttidspunkt skoleskyss:

Rute 1 – 08:00. Fra Sandmoen til OBUS (Kværnø)
Rute 2 – 08:15. Fra Bertnum til OBUS (Trønderbilene)
Rute 3 – 08:08. Fra Kvatningen til Hunn og OBUS (Trønderbilene)
Rute 4 – 07:50. Fra Skage og Mælen til Hunn og OBUS (Ivar Aune)
Rute 5 – 08:30. Fra Lilleberre til OBUS (Trønderbilene)
Rute 6 – 08.10. Fra Solum til OBUS om Lille Amdal (Lysberg)
Rute 7 – 08.35. Fra Kleppdal til OBUS (Lysberg) 

Målgruppe
  • Elever i grunn- og videregående skole (offentlig og privat)
  • Elever med nedsatt funksjonsevne
  • Elever med midlertidig skade eller sykdom
Vilkår

For å få fri skoleskyss, må avstanden mellom skole og hjem overstige:

  • 2 km for elever i grunnskolens 1. trinn
  • 4 km for elever i grunnskolens 2. til 10. trinn
  • 6 km for elever i videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, har du rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei
  • har nedsatt funksjonsevne eller er midlertidig skadet eller syk

Er du elev i privatskole har du kun rett til skoleskyss innenfor grensene av den kommune (for elever i grunnskolen) eller fylkeskommune (for elever i videregående skole) der du bor.

Lover

Opplæringsloven kapittel 7 (Skyss og innlosjering)

Opplæringsloven § 13-4 (Ansvaret for skoleskyss m.m.)

Forskrift til opplæringsloven kapittel 10 (Skyss av elever i videregående opplæring)

Privatskoleloven § 3-7 (Skyss m.m.)

Retningslinjer for ekstraordinær skoleskyss i Overhalla kommune

 

1.    Det gis fri skoleskyss for alle elever i 1. - 7. klasse som må trafikkere FV 17 vest for Barliakrysset.

2.    Det gis fri skoleskyss for alle elever i 1. - 7. klasse som er elever ved OBUS (etter fritt skolevalg) som må krysse Ranem bru.

3.    6-åringer som må krysse FV 17 i Overhalla sentrum får fri skyss.

4.    Elever i 1.- 4. klasse gis rett til fri skyss på følgende strekninger:

a) Strekninger langs RV17 som ikke har gangfelt.

b) Fv 434  Mælen – Hunn skole.

c) Fv 436   Skilliås – Hunn skole.

d) Fv 431  Strekningen Renbjør til ”Glømmenkrysset” – Hunn skole.

e) Kv 31    Himo/Solum – Obus.

f) Kv 27     Himo - Lille Amdal – Svarliaunet – Obus.

g) Kv 27    Svarlitoppen og til og med Svalifoten boligfelt så lenge det ikke eksisterer gang- og sykkelvei.

Veiledning

Har du rett til fri skoleskyss på grunn av avstand til skole, får du det automatisk. Søknad om skoleskyss i de andre tilfellene sender du til kommunen.

Klage

Har du søkt om skoleskyss og fått avslag, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avslaget. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte avslaget. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) eller fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole).

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
skole, skoleskyss, skolevei, buss, transport, elever, videregående skole, grunnskole, funksjonshemmet, skadet

DebugView   v2