Tilrettelagt transport (TT-kort)

Kontaktinfo
Beskrivelse

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. Reisetilbudet er et dør-til-dør tilbud.

TT-ordningen er ment til reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og reiser til dagliglivets gjøremål. Ordningen skal ikke brukes til transportoppgaver som på annen måte, helt eller delvis, dekkes av andre offentlige midler, for eksempel reise til lege/sykehus.

De som godkjennes som TT-brukere, får utstedt et personlig brukerkort fra kortutstederen.
En reisekonto ligger på brukerkortet.

Ordningen med tilrettelagt transport administreres av fylkeskommunen. Ordningen er ikke lovpålagt, dvs. at du ikke har en lovfestet rett til TT-kort.

Omfanget av Nord-Trøndelag fylkeskommunes transporttilbud til TT-brukere fastsettes i de årlige budsjettene.

Målgruppe

Kriterier for brukergodkjenning:

Transporttjenesten for funksjonshemmede er et tilbud til de som har behov for spesialtransport, fordi de, ut fra funksjonshemming, har store vansker med å benytte det kollektive rutetilbudet på sitt hjemsted. For å bli godkjent som bruker skal det være direkte sammenheng mellom varig funksjonshemming og evnen til å bruke kollektive transportmidler.

At det ikke går buss i området eller at gangavstand til holdeplass er stor, er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning. Søkere kan godkjennes ut fra varig funksjonshemming og det må attesteres at bestillingstransport ikke kan benyttes av helsemessige årsaker.

Med varig menes minimum to år.

Vilkår

For å bli godkjent som bruker skal det være direkte sammenheng mellom varig funksjonshemming og evnen til å bruke kollektive transportmidler.

Funksjonshemmingen må antas å vare lenger enn to år og må være dokumentert av lege.

Lover

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Funksjonshemmede som ønsker å bli med i TT-ordningen, må søke bostedskommunen om å bli godkjent som bruker. Bosted defineres som adresse registrert i Folkeregisteret. Søknad fremmes på standardisert skjema. Til søknaden skal det vedlegges erklæring fra lege/spesialist på standardisert skjema. Slik erklæring skal inneholde en vurdering av hvor vanskelig det er å benytte kollektive transportmidler, inklusiv bestillingstransport.

Kommunen behandler søknaden i tildelingsnemda og fatter vedtak.

Det kan tas opp nye brukere 4 ganger pr. år, avhengig av tilgjengelig brukerkvote.

Søknadsfrist

15. februar - tildeling 1. april

15. mai - tildeling 1. juli

15. august - tildeling 1. oktober

15. november - tildeling 1. januar

Liste over godkjente brukere som er klare for tildeling av midler sendes fylkeskommunen for kontroll.

Godkjente brukere blir tildelt et personlig brukerkort. Brukerkortet inneholder elektronisk informasjon som viser brukerens rettigheter i forhold til TT-ordningen. TT-brukeren må ved forespørsel kunne vise legitimasjon som samsvarer med registrert kortinformasjon. Kortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Misbruk fører til inndragning. Tap av kort meldes til administrasjonen i bostedskommunen eller kortutstederen som utsteder nytt kort. Kostnader for nytt kort trekkes av reisekontoen. Ved flytting er brukeren forpliktet til å melde adresseendring til fraflyttingskommunen, som melder dette videre til kortutstederen.

Ubenyttede kort (som følge av endret livssituasjon eller flytting) skal returneres til kommunen.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få et foreløpig svar med en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når du kan forvente et svar.

For å få oversikt over ditt behov for transport, kan saksbehandler ta kontakt med deg for å innhente nærmere opplysninger i saken.

Klage

Avgjørelsen kan påklages skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, jmf Forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Klagen sendes vedtaksinstansen i kommunen. Kommunen vil kunne være behjelpelig med råd og veiledning i forbindelse med en eventuell klage.

Klagen tas opp til ny behandling i tjenesten (tildelingsnemda). Hvis vedtaket ikke gjøres om oversendes klagen til kommunens klageorgan.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
tilrettelagt transport, TT, TT-kort, TT-tjeneste, transporttjeneste, funksjonshemmet, funksjonshemning, bevegelseshemmet, bevegelseshemning, bevegelseshemming, forflytningshemmet, forflytningshemning, forflytningshemming, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, handikap, handikapp, handicap, handikappet, handikapet, handicapet, syketransport, drosje, taxi, taksi, spesialdrosje, spesialtaxi, spesialtransport, rullestoltransport

DebugView   v2