Planforslaget vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen III, vedtatt 18.03.1996.
 
Hovedformålet med planendringen er å forbedre attraktiviteten til det siste utbyggingsområdet innenfor planområdet til Skageåsen III. Det er sett på ulike løsninger for adkomstveger i planområdet for å gi best mulig adkomst til nye tomter og en god trafikksikkerhet. Planforslaget omfatter et totalt areal på ca. 52 daa.
 
Planen er vurdert til ikke å falle inn under vilkårene for konsekvensutredning.
 
Plandokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på Teknisk avdeling 3.etg. administrasjonsbygget og på kommunens hjemmeside (se: Snarveier/aktuelt: Planer til høring). Plandokumenter i saken finnes også i kommunens planregister (søk på planens navn eller PlanID: 174420170001). Eventuelle merknader sendes til: Overhalla kommune Teknisk avdeling 7863 Overhalla, eller til postmottak@overhalla.kommune.no.