I medhold av plan- og bygningslovens §12-8, jf. §12-14 varsles oppstart av detaljregulering.

Reguleringsplanen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Ranemsletta, stadfestet 17.10.2005.

Planlagt utbygging er vurdert til ikke å falle inn under pbl §4, jf. Forskrift om konsekvensutredning §§ 2, 3. Kommunestyret vedtok igangsetting av reguleringsendring for helsesentertomta i tråd med foreslått utomhusplan i sak 69/16 den 19.09.16.

Hensikten med reguleringsendringen er å tilrettelegge for nye omsorgsboliger og en omstrukturering av helsesenteret, samt en bedre utnyttelse av dagens tomteareal tilhørende Overhalla kommune. (Gnr/Bnr: 43/140, 141, 143, 148, 150, 151, 152, 154, 155 og 163).

Aktuelle plandokumenter vil fortløpende bli lagt i Planregisteret på kommunens hjemmeside (søk på planens navn, eller Planid: 174420160005).

Merknader og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Overhalla kommune v. teknisk avdeling, Svalivegen 2, 7863 Overhalla, eller til postmottak@overhalla.kommune.no.

Høringsfrist: 23. januar 2017.

Er det behov for ytterligere opplysninger, kontakt saksbehandler Kine Marie Bangsund, e-post kine-marie.bangsund@overhalla.kommune.no, tlf. 911 09 334.

Oppdatert utomhusplan i mulighetsstudien (kart) 
Mulighetsstudie