I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §12-8, jf. §12-14 varsles oppstart av detaljregulering.

Reguleringsplanen vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen III, stadfestet 18.03.1996.
 
Planlagte utbyggingstiltak vil ikke medføre endringer av arealformålene i området – Bebyggelse og anlegg (boligbebyggelse), Uteoppholdsareal (lekeplass), Grønnstruktur (friområde) og Samferdselsanlegg (offentlig trafikkområder), samt ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planlagt utbygging er derfor vurdert til ikke å falle inn under pbl §4, jf. Forskrift om konsekvensutredning §§ 2, 3.
 
Hensikten med planendringen er å forbedre attraktiviteten til det siste utbyggingsområdet innenfor planområdet til Skageåsen III.  
 
Planforslaget vil omfatte en reduksjon av antall tomter totalt, justering av plangrensen i nord; med tanke på å tilrettelegge for fortau langs tilførselsvegen til et evt. framtidig boligområde i Hunnaåsen. Fortauet er tenkt anlagt mot eksisterende boligtomter. Formålsområde for trafostasjon vil bli flyttet i tråd med dagens situasjon, samt en mindre justering av 3 boligtomter beliggende nord-nord/øst til planområdet.
 
Kommunestyret vedtok igangsetting av reguleringsendring for Skageåsen III i sak 75/16, den 19.09.16.
 
Aktuelle plandokumenter vil fortløpende bli lagt i Planregisteret på kommunens hjemmeside (søk på planens navn: Reguleringsplan for Skageåsen III - trinn 4 eller planid: 174420170001).
 
Merknader og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Overhalla kommune v. Teknisk avdeling, Svalivegen 2, 7863 Overhalla, eller til postmottak@overhalla.kommune.no

Høringsfrist: 21. april 2017.

Er det behov for ytterlige opplysninger, kontakt saksbehandler Kine Marie Bangsund, e-post kine-marie.bangsund@overhalla.kommune.no, tlf. 911 09 334.