Kontinuerlig forbedring

Et miljøledelsessystem skal være et redskap som kan hjelpe bedriften til å systematisere arbeidet med kontinuerlig miljøforbedring. ISO 14001 gir ikke miljømål eller standarder for miljøprestasjon, det skal den enkelte bedrift selv formulere etter en vurdering av eget ståsted.

Miljøledelse forstås som en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at bedriften oppnår en kontinuerlig forbedring av sin miljøpåvirkning.
Begrepet kontinuerlig forbedring er sentralt innen miljøledelse; bedriften skal hele tiden arbeide for å redusere sin miljøpåvirkning. Når målsettingene bedriften har satt om forbedringer er oppnådd, skal den sette nye målsettinger for å bli enda bedre. Prinsippet om kontinuerlig forbedring kan illustreres med Demings sirkel, som danner grunnlaget for de fleste ledelses- og styringssystemer:
Kontinuerlig forbedring
Fleksibelt og enkelt
Et effektivt miljøledelsessystem må være enkelt og fleksibelt for å kunne tilpasses endrede krav og rammebetingelser. Det gjør det også enkelt å bruke og å kommunisere til ansatte og omverdenen.
To standarder for miljøledelse
To standarder er aktuelle for bruk i norske bedrifter, ISO 14001 og EMAS. Begge standardene er internasjonale og har for en stor grad sammenfallende krav. Flere bedrifter velger å arbeide med begge, noe vi skal komme tilbake til.
ISO 14001 kan bestilles hos Norges Standardiseringsforbund, mens EMAS skaffes ved å ta kontakt med Miljøverndepartementet eller SFT (se vedlegg om nyttige adresser).
ISO 14001
ISO 14001 er en internasjonal standard for oppbygging av miljøstyringssystemer. Den inneholder detaljerte krav til hvordan et miljøledelsessystem skal bygges opp. Kravet til kontinuerlig forbedring står sentralt. Denne standarden er en av flere ISO-standarder som omhandler miljø.
ISO 14001 gjelder over hele verden og er en kjent standard i alle de viktigste markedene for norske havbruksprodukter. Man kan velge å la seg sertifisere etter standarden. Det er ikke krav om at bedriftene som sertifiseres skal utgi en miljørapport, slik EMAS krever.

Aktuelle lenker