Elever - Samtale i klassen

 • "Jeg tror jeg har opplevd digital mobbing, men er ikke sikker".
  Hvordan kan du vite at det foregår digital mobbing? 
   
 • Hva kan du gjøre hvis du opplever digital mobbing?
   
 • Ordensreglene på skolen: Hva sier de om mobbing på skolen?
  Hvordan kan du som elev bidra til at disse blir fulgt?

Lærerveiledning

 • Repetisjon fra 3.trinn men med fokus på digital mobbing
 • Elevene får jobbe med øvelsen «Trollet» på side 30 i heftet «Vær en venn på nett» (Redd Barna)
  (bestilles til skolen og mottas på e-post).
 • Elevene skal kunne gjenkjenne tegn på digital mobbing, og de skal vite hva de skal gjøre med dette.
 • La elevene ta stilling til hva som er OK og hva som ikke er OK.
 • Sosiale medier påvirker barns psyke og kan føre til uheldig stress.
 • Hvorfor er det viktig at vi har regler i samfunnet? Ha fokus på hva ordensreglene for grunnskolene i kommunen sier om mobbing. 

 

 

L-20 - Støtte til digitale ferdigheter 4. trinn (eksempel)

 

Norsk

 • holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser (norsk)
  kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster.

Matematikk

 • utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørneutforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel

Kroppsøving

 • utforske og gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar, dansar og andre bevegelsesaktivitetar.

 • lage og bruke kart for å orientere seg i kjent terreng.

Kunst og håndverk

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter.

 • samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med forslag til ny arkitektur.

 • tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk

 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning.

 • bruke enkle komposisjonsprinsipper i fotografi og digitale verktøy

 • utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og lage en digital presentasjon.

 • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling.
   

Samfunnsfag

 • utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla.

 • presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst.

 • samtale om reglar og normer for personvern, deling og beskyttelse av informasjon og om kva det vil seie å bruke dømmekraft i digital samhandling.

 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerde.

Mat- og helse

 • utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid.


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldremøter 4. trinn

Det er viktig at du som forelder har så god kunnskap som mulig! 

 • Øk din kompetanse om mobbing og digital mobbing. Ta ansvar og stopp all type mobbing.
   
 • Vær selv et godt eksempel - ha en anstendig atferd på nettet og si fra til voksne som ikke har det.
   
 • Sett deg godt inn i den kunnskapen som finnes om personvern og etiske spilleregler og formidle dette til barn og ungdom du arbeider med eller er sammen med.
   
 • Lær barn og unge nettverksreglene og forklar dem hvorfor det er viktig at de tar ansvar for egne handlinger.
   
 • Nettet er ikke farlig når det brukes riktig. Bidra til å øke barn og unges digitale kompetanse.
   
 • Arbeid forebyggende og bygg inkluderende miljøer med gode relasjoner mellom alle aktørene.
   
 • Les mobbeveilederne for din aldersgruppe/aktivitet og bruk de anbefalte framgangsmåtene for aldersgruppen.
   
 • Ha høy mobbeberedskap når du ber barn og unge om å si fra om nettmobbing.
   

Tips til foreldre:
Spill spillet Stjernekolonien sammen med ditt barn i alderen 6 - 9. år. (Medietilsynet).