Elever - Samtale i klassen

 • Har du fått nye apper/ spill den siste tiden? Bruker du apper der du kan kjøpe ting?

 • Spill kan koste deg dyrt. Hva tenker du om det? Hvilke konsekvenser kan kjøp i spill få for deg og dine foreldre?
 • Kan du bli lurt av ting du leser på nett? Er alt sant! "Fake news" har du hørt om det?
 • Hva vet du om falske profiler på nett?
 • Har du opplevd noe på nett det siste året som du ikke synes var OK? 
  Kanskje noe dine venner kan lære av?
   
 • Tør du å si nei eller si fra hvis det skjer noe i klasserommet som oppleves ekkelt for medelever?

Lærerveiledning

 • Repeter elevtemaene fra 6. trinn.
  Spesielt: kontakt med fremmede på nett. 
  Video: "Møtet"
  (dubestemmer .no)
 • Ha fokus på spilling på nett. Hvilke spill bruker elevene? Kjøper de ting gjennom spillene? Hva tenker elevene er greit? 
  (Medietilsynet)
  Se artikkelen: "Halvparten av barna spiller spill med 18 års aldergrense".
  (barnevakten.no) 
 • Hvor mye snakker eleven med foreldrene om spill skjermbruk?
 • Siste halvår av 7. trinn:
  Snakk med elevene om nye venner på nett i skoletiden nå elevene starter på ungdomsskolen. Hva er viktig å passe på m h t digital kontakt med disse?
 • Video:  "Fake news"
  (NRK-skole)
 • Video:  Nettvett - grooming". Om falske profiler på nett. (NRK-skole)
 • Utfordringer knyttet til nettbruk kan kobles til arbeidet rundt temaet "Seksualitet". Undervisningsopplegg om seksualitet kan bestilles fra sexogpolitikk.no
   

 


 

L-20 - Støtte til digitale ferdigheter 7. trinn (eksempel)

Norsk

 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster.
 • reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier.
 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser.

Engelsk

 • samtale om ulike kilders pålitelighet, og velge kilder til eget bruk.
 • skrive sammenhengende tekster, inkludert sammensatte, som gjenforteller, forteller, spør og uttrykker meninger og interesser, tilpasset mottaker.
 • bruke digitale ressurser og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling.

Matematikk

 • utforske og bruke formålstenlege sentralmål i sine eigne og andre sine statistiske undersøkingar.
 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling.
 • lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark med cellereferansar og formlar.
 • bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett.

Kunst og håndverk

 • undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk
 • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
 • bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter
 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv
 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider
 • analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk
 • beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv
 • undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier
 • bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk
 • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt

Samfunnsfag

 • gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy.
 • presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn.
 • utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag.
 • reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser.

Mat- og helse

 • bruke reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse.
 • bruke oppskrifter i matlaging og rekne ut og vurdere mengda i porsjonane både med og utan bruk av digitale ressursar.
 • bruke digitale ressursar til å samanlikne og drøfte produktinformasjon og reklame i ulike medium.

Kroppsøving

 • bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø.
 • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv.

Foreldremøter 7. trinn

Fokus på "Spill", aldersgrenser og kontakt med andre på nett.

 • Snakk om aldersgrenser på dataspill.
  Slik setter du opp foreldrekontroll i spill.
  (Medietilsynet)
 • Har du oversikt over hvilke spill ditt barn bruker? Kan dere foreldre hjelpe hverandre?
 • Er "digitale regler" i fritiden like viktig nå som da elevene var 7-8 år?
 • Ved overgangen til u-trinn som betyr nye venner. Hva kan være spesielt viktig å passe på m h t nettbruk i starten av 8. trinn?
 • Falske profiler på internett kan være en utfordring for barn og unge.
  Se video fra NRK-skole

"Over halvparten av 11-12-år gamle gutter har spilt spill med 18-årsgrense.
I tillegg har nesten fire av ti barn kjøpt innhold i spill uten å spørre foreldrene om lov først. Og stadig flere jenter spiller spill, viser ny undersøkelse"

Les artikkelen "Halvparten av barna spiller spill med 18 års aldergrense". 
(barnevakten.no)