A
Adopsjon fra utlandet
Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år
Allemannsretten
Askespredning
Avlastning barn og unge
Avlastningsopphold på sykehjem

B
Barnehageplass
Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet
Besøkshjem – å være besøkshjem
Bevilling for salg av alkoholholdig drikke (salgsbevilling)
Bevilling for servering av mat og drikke (serveringsbevilling)
Bevilling for skjenking av alkohol (skjenkebevilling)
Bevilling for skjenking av alkohol i lukkede selskaper (ambulerende)
Bevilling for skjenking av alkohol i åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Bolig og fritidsbolig - bygging
Bolighygiene - veiledning om inneklima
Boligtilskudd
Borgerlig vielse
Bostøtte
BPA - Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
BU-midler til investering og utvikling i landbruket
Byggavfall - kildesortering

D
Dagmamma – godkjenning av virksomhet
Dagtilbud
Driveplikt

E
Eiendomsskatt – utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse
Eierseksjonering
Ergoterapi
Etablererprøven

F
Familiebarnehage – etablering
Familievernkontor
Farlig avfall
Fasadeendring
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse (hjortevilt)
Feste av kommunal tomt - innløsning
Folkebibliotek
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Fosterhjem – å være fosterhjem
Fravær på vitnemål i grunnskolen
Frisklivssentral
Fylling og planering av terreng
Fyrverkeri – salg og oppbevaring
Fysioterapi

G
Gravetillatelse og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn
Gravlegat for stell av gravsted
Gravlegging og kremasjon (gravferd)
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Habilitering og rehabilitering
Helsestasjon 0-5 år
Helsestasjon for ungdom
Helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie

I
Individuell plan og koordinator
Innbyggerforslag
Innsynsrett – offentlige dokumenter
Innsynsrett – personopplysninger
Introduksjonsprogram for nyankommet utlending

J
Jegerprøve og opplæringsjakt

K
Karakterer - klage
Kommunal bolig
Krisesenter
KRLE-undervisning – mulighet for delvis fritak
Kulturmidler
Kunnskapsprøven
Kvalifisering til arbeid (kvalifiseringsprogrammet)

L
Landbrukseiendom – deling eller endring
Landbruksvei – bygging
Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne
Legevakt
Leirskoleopphold
Leksehjelp - grunnskolen

M
Matombringing
Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)
Midlertidig boligtilbud (nødbolig)
Mindre tiltak med søknadsplikt (uten ansvarsrett)
Mindre tiltak uten søknadsplikt
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole

N
Nabovarsel

O
Omsorgsbolig
Omsorgsovertakelse av barn/ungdom
Omsorgsstønad
Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige
Oppmålingsforretning

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskolen
PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste)
Privat avkjørsel fra offentlig vei

R
Radon – måling og tiltak
Reguleringsplan - detaljregulering
Renovasjon
Rustiltak

S
Samarbeid mellom hjem og skole
Samvær med barn under offentlig omsorg
Skilt og reklame langs kommunal vei
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Spesialundervisning for voksne (grunnskole og grunnleggende ferdigheter)
Spesialundervisning i grunnskolen
Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg
Startlån bolig
Støtteperson/støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - langtidsopphold

T
Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne – utlån
Tidligere skolestart (fremskutt)
Tilrettelagt transport (TT-kort)
Tolketjeneste for fremmedspråklige
Trygghetsalarm

U
Utsatt skolestart
Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter

V
Vaksiner
Vald (jaktområde) - godkjenning
Vann og avløp - tilkobling
Vannforsyning og drikkevann
Verge – trenger du verge?
Virksomheter med meldeplikt (miljørettet helsevern)

Ø
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)