Som følge av sentrale endringer i organiseringen av Skatteetaten med videre, ble de kommunale skatteutvalgene avviklet fra og med 2008.

Henvendelser om betaling av skatt kan gjøres til Skatteoppkreveren i Midtre Namdal samkommune.