Lovendringene innebærer at borgerlig vigsel nå overføres fra tingrettene til kommunene.

Kommunene plikter å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Av lovproposisjonen følger det at det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Kommunen kan velge å tilby vigsler også for brudefolk bosatt i andre kommuner. Kommunenes alminnelige vigselstilbud skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Vi starter nå forberedelsene med å tilrettelegge for hvor og når ekteskapsinngåelse kan finne sted m.m., og kommer tilbake med nærmere informasjon etter hvert. 

Ekteskapsloven, jf. Lov om endringer i ekteskapsloven m.m.

Lovforarbeidene finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017).