Hva er BPA?

BPA tilbys deg som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du vil selv være arbeidsleder for din personlig assistent (én eller flere) og avgjør selv når og med hva assistenten skal bistå deg.

Hvem kan få BPA?

  • Personer med nedsatt funksjonsevne og et sammensatt og omfattende behov for tjenester. Personen må selv (eventuelt med noe hjelp) kunne være arbeidsleder for assistenten(e).
  • Søknaden må være innvilget før personen blir 67 år for å kunne beholde tjenesten også etter fylte 67.
  • Familier med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.
  • Personen har langvarig behov for personlig assistanse. Med langvarig menes behov over 2 år. 
  • Personen har tjenestebehov på over 25 timer per uke. Der behovet er mellom 25 og 32 timer pr uke, kan kommunen velge å organisere tilbudet på annen måte dersom kommunen kan dokumentere at slik organisering av tjenesten vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen. 
  • Personen må kunne påta seg ansvaret for å være arbeidsleder. Dersom personen på grunn av ung alder, kognitive funksjonsnedsettelser eller lignende, ikke kan ta ansvar arbeidslederrollen, må den kunne ivaretas av noen som kjenner personen godt. 
  • Personer som faller utenfor fastsatte kriterier har også rett til å få sitt tjenestetilbud vurdert organisert som BPA. Momenter som vektlegges i denne vurderingen er blant annet om BPA vil gi søker muligheten til studier, arbeidsdeltakelse eller lignende, eller på annen måte må antas å bidra vesentlig til personens livskvalitet.