Søknad om fradeling

Søknad om fradeling må inneholde opplysninger om hva tomten skal brukes til og forhold som atkomst, vannforsyning og avløp må avklares.
Gjenpart av nabovarsel og kartutsnitt som viser ny tomts beliggenhet må vedlegges søknaden.
Søknadsskjema skal være underskrevet av hjemmelshaver (eier), eller person med fullmakt fra hjemmelshaver.

Oppmålingsforretning

Oppmåling av tomt foretas ved avholdelse av oppmålingsforretning over en eiendom. Ved oppmålingsforretning fradeles ny eiendom, foretas grensejustering, grensepåvisning eller bortfesting av tomt.
Ved oppmålingsforretningen klargjøres eksisterende grenser og rettigheter med de berørte parter. Matrikkelbrev utstedes på grunnlag av oppmålingen som beskriver eiendommens grenser og størrelse. Ny eiendom tildeles  gårds og bruksnummer, eventuelt festenummer.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning må inneholde nabooppgave og eventuelle tidligere oppmålinger eller festeavtaler.
Rekvisisjon skal være underskrevet av hjemmelshaver(eier), eller person med fullmakt fra hjemmelshaver eller tomtefester.