Hva tenker overhallingene om digitalisering?

Digitalisering er blitt et begrep som snart brukes i alle sammenhenger i samfunnet og dermed også i kommunal sammenheng. 

Her kan du se hva fire Overhallinger tenker om digitalisering:

Hvorfor digitalisering?

Digitaliseringen handler ikke først og fremst om at nye digitale løsninger tas i bruk på stadig nye områder. Det handler kanskje mest om at de digitale teknologiene gjør det mulig å løse oppgaver og dekke behov på helt andre måter enn tidligere. 

Hastigheten på utviklingen tilsier at vi stadig må tenke helt nytt. Digitalisering brukes dermed gjerne sammen med begrepet innovasjon. Innovasjonsarbeid kjennetegnes i større grad av rask utprøving, feiling og læring enn av detaljerte og omfattende plandokumenter.

Digitalisere de kommunale helse og omsorgstjenestene?

Digitalisering er ikke et mål i seg selv. Vi skal bruke digitale løsninger målrettet og med kritiske vurderinger for å bedre nå kommunens mål for samfunnsutviklingen og for å utvikle kommunens tjenester til innbyggerne. 

I helse og omsorgstjenesten startet man i mars 2019 ett treårig prosjekt med følgende målsetninger:

  • Frigjøre pleiernes tid til pleierettet arbeid ved å effektivisere manuelle oppgaver/rutiner og bidra til å gi brukere økt mestring/selvstendighet.
  • Øke kvalitet på tjenestene. Bruke teknologi som støtter arbeidsprosesser, effektiviserer kommunikasjon, gir bedre oversikt og understøtter sikkerhet og bidrar til trygghet.
  • Effektivisere administrasjons- og driftsoppgaver.
  • Aktivisere frivillige ressurser til ulike tiltak innen velferd og aktivisering.

Velferdsteknologi er ett utviklingsområde innenfor digitalisering i helse og omsorg. Under ser du mer om våre iverksatte velferdsteknologiske løsninger:

Digital kompetanse

Digital kompetanse er ett mye brukt begrep når digitalisering omtales. Vi tenker at digital kompetanse handler om ansatte og innbyggeres kunnskaper, ferdigheter og vilje til å benytte digitale løsninger. For at man skal nå målsetninger om økt kvalitet på tjenestene, bedre effektivitet og bidra til mestring og selvstendighet krever det at vi hever den digitale kompetansen. Dette for alle innbyggere i Overhalla.

Det er krevende å henge med i en utvikling som for mange oppleves å gå i en rasende fart. Prosjektet innen helse og omsorg vil ha ett stort fokus på hvordan Overhalla kommune kan bidra til å heve den digitale kompetansen.