Les "Digital nyskaping - digitaliseringsstrategi for Overhalla kommune 2018-2021"... (Pdf-dokument 1,4 mb)

Bakgrunn

Det vi opplever av digitale, teknologiske endringer i stadig raskere tempo er i ferd med å omforme det samfunnet vi lever. Med digitaliseringsstrategien "Digital nyskaping" vil vi gjøre tydeligere hva digitalisering innebærer for Overhalla kommune. Strategien sier noe om hvordan vi ønsker å bruke digitalisering framover for å utvikle og forbedre våre tjenester og Overhalla som lokalsamfunn.
 
"Digital nyskaping" er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i juni 2017 om å sette av ressurser til å gjennomføre et utviklingsprogram med følgende programområder:
  1. Tjeneste- og organisasjonsutvikling med digital støtte (digitalisering).
  2. En lærende organisasjon.
Digitaliseringsstrategien for Overhalla kommune må også sees i sammenheng med kommunestyrets vedtak i juni 2018 om samhandlingsstrategi for digitalisering i kommunene i Trøndelag.
 

Hovedstrategier

Digitaliseringsstrategien omfatter 7 hovedstrategier for vårt videre arbeid (se kapittel 3 i dokumentet):
 
hovedstrategier digitaliseringsstrategien
Disse hovedstrategiene er konkretisert i 21 tiltak i kapittel 4 (handlingsprogram for perioden 2018-2021). Tiltakene beskriver nødvendig tjeneste- og organisasjonsutvikling,
herunder fokus på lærings- og endringsarbeid, som til sammen skal føre til at vi er på god vei til å nå visjonen:
 
- Vi utvikler framtidas attraktive lokalsamfunn med digital nyskaping.
 

Kommunestyrets vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar digitaliseringsstrategien og legger den til grunn for Overhalla kommunes videre utviklingsarbeid.
  2. Kommunestyret behandler i 2020 en evaluering av digitaliseringsstrategien, som revideres senest i 2021.
  3. I gjennomføringen av digitaliseringsstrategien disponerer rådmannen avsatte fondsmidler som kommunestyret avsatte til utviklingsprogrammet (K-sak 32/17) for å engasjere nødvendig kompetanse innenfor en ramme på inntil 2 årsverk i prosjektperioden 2019-2021. Tjenesteområdene oppvekst og helse/omsorg vil her være særskilte arbeidsområder, samordnet og koordinert av kommuneledelsen opp mot kommunens digitaliseringsarbeid forøvrig.
 

Les også: