Hvem kan søke?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut.

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet

Obligatorisk vedlegg til søknaden er kart med grøfteskisse. Kartet skal vise omriss av arealet som skal dreneres, plassering av hovedavløp, kummer og samle- og sugegrøfter. Områder med erosjonsproblemer eller tydelig overflateavrenning, verdifulle landskapselementer, naturmangfold og arkeologiske kulturminner skal også merkes av i kartet.

Søknad må være godkjent før tiltaket settes igang.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende.