Jeg ønsker å takke for tilliten som er vist meg – først til Senterpartiet som nominerte meg som ordførerkandidat, så til velgeren for den tilliten som ble vist både Senterpartiet og mitt kandidatur, og sist men ikke minst for den tilliten som kommunestyret i dette møtet har vist meg ved å velge meg til Overhalla kommunes nye ordfører for kommende fire år.

Det blir spennende og ikke minst utfordrende å gå inn i rollen som ordfører. Jeg har litt politisk erfaring med en fireårsperiode bak meg i kommunestyret, men dette er fra forrige århundre. Mye har skjedd siden da men jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og det er ikke minst ei utfordring å overta ordførerklubba etter Jostein Hildrum.
 
Jeg vil rette en stor takk til avtroppende ordfører som har ledet Overhalla kommune gjennom åtte år.
Jostein Hildrum har vært kommunestyrerepresentant i 16 år, derav de siste åtte som ordfører. Han har spesielt i de siste månedene lært meg mye og jeg vil takka for gode bidrag som jeg tar med meg inn i gjerningen som ordfører.
Ser vi på utviklingen i kommunen, forstår vi hvilket arbeid som Jostein Hildrum har stått i spissen for. Overhalla som kommune har vokst og vært i stadig utvikling. Fra 2005 og fram til siste telling i juli i 2011, er innbyggertallet økt med knapt 200 personer. Sysselsettingen er å betrakte som god. Arbeidsløsheten har aldri vært så lav. Servicenivået er meget godt og kommunens bærekraft er målt til å være den beste blant kommunene i Namdalen.
 
Dette får stå som en slags utgående politiske balanse fra avgått kommunestyre og ordfører og som vår inngående balanse. Vi skal sørg for fortsatt utvikling og vekst!
Jeg vil løse ordføreroppgavene på min måte - men jeg vil ta med meg romsligheta og det ekte engasjementet Jostein Hildrum har hatt. Jeg vil representere Overhalla på en uredd, synlig og offensiv måte der en av de viktigste oppgavene bli å være kommunens øverste politiske leder både innad og utad. I tillegg må vi ikke glømme omlandet rundt oss. Sykehus og flyplass er noen få eksempler på at vi overhallinga må bry oss i et namdalsk perspektiv. Her vil jeg søke et godt samarbeid med øvrige namdalsordførere. Overhalla har i år ordførervervet i Midtre Namdal Samkommune og jeg får en bratt læringskurve også her for raskt å oppnå ei god politisk samhandling med kollegaer og øvrige politikere i Namdalen.
 
Av kommunestyrets 21 representanter er 13 helt nye. Dere er sikkert spent på den nye tilværelsen som politikere. Den nyvalgte ordfører gjør seg også mange tanker og deler sikkert mange og samme følelser av å skal gå inn i ukjent terreng. Da mener jeg det er klokt å være både ydmyk og raus med og mot hverandre og ikke minst ha respekt for hverandres syn. Mitt ønske er et konstruktivt og godt engasjement fra alle. En kjent fotballtrener har et godt postulat som sier: Det viktigste er at de gode forslagene kommer fram, og ikke hvem dette kommer fra!
Det er store forventninger til oss som folkevalgte og til meg som ny ordfører. Vi har store og tunge oppgaver framfor oss. De aller største oppgavene i perioden vil jeg tro er innføringen av samhandlingsreformen og ikke minst skoleutbygging. Det er forventninger til best mulige løsninger og jeg vil at vi sammen skal hjelpe hverandre med å innfri disse forventningene overfor våre innbyggere.
 
Vi skal føle at vi alle har bidratt til kommunens positive utvikling - enten vi sitter i posisjon eller i opposisjon når denne perioden er lagt bak oss.
Når har vi lyktes og hvordan måler vi det?
Jo, muligens når overhallingen sier: ”Æ mærke at kommunens politikera teik ansvar. Æ mærke at dæm bryr sæ. Æ mærke at det hi vørr ein god prosess og vedtak e fatta – sjøl om d ikke vart sånn som æ villa”.
 
Vi politikere må evne å lytte, vi må evne å stå fram som ”eiere”, Vi må evne å være tydelig. Vi må ta ansvar! - Det fortjener vår kommunes administrasjon. Det fortjener hele organisasjonen og ikke minst; det forventer og fortjener våre innbyggere!
Gjennom profesjonell saksforberedelser, medvirker vår administrasjon og organisasjon til at våre vedtak kjennetegnes med kvalitet og ansvarlighet. Med utgangspunkt i en organisasjon på 380 ansatte som har sitt daglige virke til beste for bygda vår, har vi et godt utgangspunkt for å gjennomføre og lykkes med de vedtak vi fatter.
Vi veit alle at vi må jobbe innenfor stramme budsjettrammer. Det gjør samspillet mellom folkevalgte og ansatte i kommunen enda viktigere.
Jeg vil at vi sammen skal finn fram i løsninger, utløse kreativitet, inspirere og motiver hverandre og frigjøre nye, positive krefter.
Jeg ønsker i fellesskap med kommunestyret og bygge videre på det arbeidet Rådmannen og hans stab er godt i gang med.
Jeg tar med stolthet og respekt fatt på arbeidsoppgavene som Overhallas nye ordfører, og mi dør står åpen for alle gode tiltak som tjener kommunen både fra politikere, administrasjon og ikke minst fra våre innbyggere. Med et kompetent kommunestyre og en kompetent organisasjon i ryggen, gleder jeg meg til å ta fatt på fire spennende år i Overhalla Kommunes tjeneste.
Takk for tilliten og for oppmerksomheta.