Fra 1. juli 2010 trådte det i kraft en ny forskrift som tilsier at alle næringsbygg over 1000 kvadratmeter skal energimerkes. Det samme gjelder alle bygg som skal selges eller leies ut. Du kan lese mer om dette på energimerking.no.

Overhalla kommune har i tråd med forskriften gjennomført energimerking av kommunale bygg. Våre bygg får gjennomgående energikarakterene D, E og F på skalaen A-G hvor A er best (tilsvarer passivhus-standard).

Nybygde Ranemsletta barnehage (tatt i bruk mars 2011) er bygget med passivhus-standard, og har dermed oppnådd energimerke A. Det er tidligere vedtatt at alle nye kommunale bygg skal bygges som passivhus.

Etter at energimerkinga av byggene er gjennomført, har kommunen med støtte fra Enova fått utarbeidet en samlet plan for ENØK i kommunale bygg. I planarbeidet har en sett på hvordan vi kan forbedre energikarakterene til byggene, og slik at vi når målet i klima- og energiplanen om 20 % lavere energibruk. I tillegg ser en på hvordan vi kan få til en overgang til fornybare energikilder.

Kommunestyret vedtok 19. desember 2011 samla plan for ENØK. I vedtaket ble det tatt inn at gjennomføringa av planen skal tilpasses ambisjonsnivået og tidsplanen i tabellen nedenfor:

Energimerking kommunale bygg 2011

 

Kommunestyret vedtok samtidig at vi i 2012 skal gjennomføre en egen utredning av mulige fornybare energikilder slik at målsettingene i tabellen ovenfor kan nås.