Hvem kan søke?

  • Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning.
  • Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot.
  • Erstatningen forutsetter at det er godt dokumentert at det er en klimatisk skade som er årsaken til avlingssvikten. 

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: Tilskudd ved produksjonssvikt - Landbruksdirektoratet 

Til søknaden skal du legge ved beskrivelse og dokumentasjon av

årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold

vurdering av om hele produksjonssvikten skyldes klimaskade eller om hele eller en andel av produksjonssvikten skyldes dyrkningstekniske forhold

Det gis ikke tilskudd for

produksjonssvikt som er forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras, selv om forekomsten kan knyttes til klimatiske forhold

produksjonssvikt som skyldes en driftsform som ikke er faglig forsvarlig

produksjonssvikt som skyldes forhold som kan kontrolleres ved aktiv bruk av forebyggende tiltak

indirekte klimatisk skade

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 31. oktober i skadeåret, og fristen er absolutt. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. 

SØK I GOD TID!