§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene gjennom facebook og e-post
§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
På OBUS er alle foreldrekontakter FAU-representanter.
§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg
FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder og nestleder. Rektor er sekretær. FAU velger fire representanter til samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget (SU/SMU). Lederen og nestleder for FAU skal være to av representantene. Leder og nestleder er representanter i KFU.
§ 4 - Møter
FAU har møte cirka 3-4 ganger i året. Disse koordineres slik at FAU-møtene kommer før KFU-møter. Leder vurdere om det er behov for ekstraordinære møter. Innkalling til møter kommer på facebook og e-post. FAU-møtet er vedtaksdyktig.
§ 5 – Oppgaver
FAU på vår skole skal jobbe for et godt skolemiljø og spesifikt mot null toleranse for mobbing.
§ 6 – Økonomi
Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. Ved behov søker FAU om midler til spesifikke formål.
§ 7 – Taushetsplikt
Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.
§ 8 – Konflikter i FAU
FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum.
§ 9 – Rektors rolle
Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. Dersom det er saker hvor FAU mener det er hensiktsmessig at rektor ikke er tilstede, gir leder beskjed om det og utnevner ny sekretær.
§ 10 – Endringer av vedtektene
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest to uker før neste FAU-møte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer.

Vedtatt av FAU 03.02.2016


Referat: