Krav om feiing og tilsyn

Brannlovens Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger kommunene å sørge for at skorsteiner som er i bruk i byggverk, blir feiet etter behov. Kommunen skal også sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk.

Feiing og tilsyn i hytter og fritidsboliger er vedtatt innført i kommunene som dekkes av Namdal brann og redningsvesen. Dette for å redusere brannrisikoen og skal hjelpe deg å sikre at du og dine, samt eiendommen er så brannsikker som mulig.

Det er kommunen som fastsetter feiegebyret for sin kommune som kan variere fra kommune til kommune, men feiegebyret er fastsatt ut fra selvkostprinsippet. På grunn av mangel på historikk om fyringsanleggene i området, har feiertjenesten planlagt ett besøk hvert 8. år.

Varsling om feiing/tilsyn

Varsling av tilsyn og feiing foretas ved utsending av SMS eller talemelding til bygningseier. Dette sendes ut ca. to uker i forkant av tilsyn/feiing. For at tilsyn/feiing skal kunne gjennomføres, må eier eller eiers representant være tilstede. Eier skal varsle beboere og eventuelt andre brukere av bygningen.

Før tilsyn/feiing gjennomføres må eier sørge for at feieren har tilstrekkelig adkomst. Hele fyringsanlegget (ildsted og skorstein) skal være lett tilgjengelig slik at det kan kontrolleres på en tilfredsstillende måte. I tillegg vil det gis informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarslere, håndslokkerutstyr og rømningsveier.

Når feier kommer på tilsyn/feiing er han/hun uniformert, og viser ID fra Namdal brann- og redningsvesen.

Etter feiing/tilsyn

Etter gjennomført tilsyn/feiing vil huseier motta en tilsynsrapport som blir skrevet på stedet. Dersom tilsynet resulterer i fyringsforbud, vil det bli gitt muntlig informasjon om dette under tilsynet. Vedtak om fyringsforbud sendes til eier av bygget pr. brev eller e-post. 

Fritak for feieravgiften?

For at fritak fra feieravgiften skal godkjennes, skal Namdal brann og redningsvesen ha godkjent frakobling av fyringsanlegget og at blending av skorstein er tilfredsstillende utført. Eier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av røykrør/skorstein skal fjernes. Om huseier/bruker lar være å melde installasjon/tilkobling av ildsted/fyringsanlegg eller fjerner blending, kan kommunen kreve feiegebyret etterbetalt fra det tidspunktet fritaket ble gitt.