Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 29/18

Eldrerådet - Valg av nytt medlem og varamedlem - suppleringsvalg

 

PS 30/18

Namsen Drift A/S - Søknad om serverings- og skjenkebevilling
Vedlegg:

 1. Søknad om serverings- og skjenkebevilling

 

PS 31/18

Efri Halfa AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling
Vedlegg:

 1. Søknad om serverings- og skjenkebevilling

 

PS 32/18

Utbygging byggetrinn 1 helsesentertomta
Vedlegg:

 1. Skisseprosjekt omsorgsboliger på Helsetomta, Norconsult AS

 

PS 33/18

1.gangs behandling - Reguleringsplan for Bjørnes grustak - offentlig ettersyn
Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, del 1
 2. Planbeskrivelse, del 2

 

PS 34/18

Årsmelding 2017
Vedlegg:

 1. Årsmelding 2017
 2. Virksomhetsrapport 2017

 

PS 35/18

Årsregnskap 2017
Vedlegg:

 1. Årsregnskap 2017
 2. Revisjonsberetning
 3. Kontrollutvalgets uttalelse til kommuneregnskapet 2017

 

PS 36/18

Eierskapsdokument NAMAS
Vedlegg:

 1. Eierdokument NAMAS Vekst AS