Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)


Sakliste til formannskapsmøte:

Saksnummer

 Innhold

Lukket

PS 8/17

Overdragelse av eierskap i NTE

Vedlegg: 

  1. Aksjonæravtale
  2. Instruks for Arbeidsutvalget
  3. Overdragelsesavtale
  4. Retningslinjer for Eiermøtet
  5. Retningslinjer for valgkomitéen i NTE AS
  6. Vedtekter NTE Holding AS

 

PS 9/17

Finansrapport 2016

 

PS 10/17

Revidert finansreglement

Vedlegg:

  1. Revidert reglement for finansforvaltning 2017

 

PS 11/17

Søknad om startlån til videreutlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning 2017

 

PS 12/17

Økonomireglement

Vedlegg:

  1. Økonomireglement rådmannens forslag 2017

 

PS 13/17

Søknad om dispensasjon fra LNF-område på kommuneplanens arealdel for tre boligtomter på eiendommen 16/1, eier Ingunn A. og Kjetil Øvereng

 

PS 14/17

Utvidelse av Ranemsletta barnehage - skisseprosjekt

 

PS 15/17

Klage på endringer i politiets lokale struktur - nærpolitireformen

Vedlegg:

  1. Beslutninger om lokal struktur i Trøndelag
  2. Tilrådning - effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder
 

PS 16/17

Sak unntatt offentlighet

X