Les og last ned saklista til formannskapet her.

Sakliste

 

Utvalgssaksnr.


Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 94/20

Søknad om kjøp av tilleggstomt, Kroken 2, Hunn boligfelt - Hans Petter Lund og Ellen Beathe Berg Volden

 

PS 95/20

Kommuneplanens arealdel - endret arealbruk under 69/1, eier Anne Ovidie Hagerup.Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for inntil tre boligtomter under 69/1.

 

PS 96/20

Søknad om bruk av snøscooter fra p-plass Leirdalen til egen hytte ved Tømmersjøen - Prinsippsak

 

PS 97/20

Valg av ungdomsråd for inneværende periode frem til 2023

 

PS 98/20

Valg av barn og unges representant i forbindelse med plan- og utbyggingssaker for inneværende periode, frem til 2023

 

PS 99/20

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Forslag til revidert delegasjonsreglement

 

PS 100/20

Organisering av Namdal regionråd, ny samarbeidsavtale
Vedlegg:

  1. Samarbeidsavtale interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd)
  2. Rapport Tfou: Erfaringer med Namdal Regionråd

 

PS 101/20

Virksomhetsrapport 2. tertial 2020
Vedlegg:

  1. Finansrapport 2. tertial 2020

 

PS 102/20

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Sjåenget steinuttak - utvidelse
Vedlegg:

  1. Særutskrift FOR-sak 48/20, 5.05.2020 - 1.gangsbehandling - Reguleringsplan for Sjåengetsteinuttak – utvidelse, datert 08.05.2020
  2. Reguleringsplan, datert 30.01.2020
  3. Planbestemmelser, rev. 24.08.20
  4. Planbeskrivelse, rev. 13.03.2020

 

PS 103/20

Søknad om vegavgift på privat veg Eidsvassvegen, på nordsiden av Eidsvannet

 

PS 104/20

Innføring av standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Administrative bestemmelser 2017

 

PS 105/20 Utbygging Hunn skole, økt finansieringsbehov