Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 84/18

Søknad om fritak fra politiske verv fra 1.1.2019 og ut inneværende valgperiode

 

PS 85/18

1.gangs behandling - Reguleringsplan for Fuglår steintak - offentlig ettersyn
Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse
 2. Oversiktskart
 3. Plankart
 4. Reguleringsbestemmelser
 5. Vedlegg til planbeskrivelsen 4-17
 6. Driftsplan

 

PS 86/18

Forslag til ny renovasjonsforskrift for MNA-kommunene og forslag til avfallsplan for MNA-kommunene
Vedlegg:

 1. Gjeldende renovasjonsforskrift for Overhalla kommune, sist vedtatt 16.3.2015
 2. Forslag til ny renovasjonsforskrift for MNA-kommunene
 3. Forslag til retningslinjer til ny renovasjonsforskrift
 4. Forslag til veileder for utarbeiding av renovasjonsteknisk plan
 5. Høringsuttalelse fra Oddbjørn Ovesen
 6. Forslag til avfallsplan for MNA-kommunene (se planen på MNAs nettside)
 7. Strategiplan 2018-2022

 

 

PS 87/18

Sluttrapport. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Overhalla kommune.
Vedlegg:

 1. Rapport - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Overhalla
 2. Egenskapsskjema - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

 

PS 88/18

Rullering/revisjon - Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022 med handlingsprogram
Vedlegg:

 1. Forslag til trafikksikkerhetsplan 2019-2022 med handlingsprogram, datert 21.11.2018

 

PS 89/18

Prioritering av spillemidler for 2019
Vedlegg:

 1. Møtereferat Idrettsrådet tirsdag 6.11.18
 2. Anleggsplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2019

 

PS 90/18

Helhetlig Ros-analyse 2019-2023
Vedlegg:

 1. Ros-analyse 2019-2023

 

PS 91/18

Boligplan 2019-2023
Vedlegg:

 1. Boligplan for Overhalla kommune 2019-2023

 

PS 92/18

Årsbudsjett 2019
Vedlegg:

 1. Årsbudsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022 - Rådmannens forslag

 

PS 93/18

Økonomiplan 2019-2022
Vedlegg: Som i sak 92/18. Årsbudsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022 er samlet i et dokument.

 

PS 94/18 Bruk og forvaltning av utbytter fra NTE AS  
PS 95/18 Organisering av vannforvaltninga. Prosjektstilling som vannkoordinator i Namdalen