Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr.:

Innhold:

 

PS 17/17

Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS
Vedlegg:

 1. Selskapsavtale KomSek Trøndelag IKS
 2. Saksbehandling forslag til sammenslåing
 3. Utredningsdokument
 4. Eierandeler og innskuddskapital

 

PS 18/17

Søknad om tilskudd til innkjøp av ny snøscooter for løypepreparering
Vedlegg:

 1. Søknad fra Overhalla Røde Kors om tilskudd til snøskuter
 2. Søknad fra Overhalla Røde Kors om økt årlig tilskudd til løypekjøring

 

PS 19/17

Finansiering av utbygging østre del Skogmo industriområde.

 

PS 20/17

Søknad om dispensasjon til å bygge hytte i LNF-området ved Rognvatnet i Jamtheimen.

 

PS 21/17

1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta: Område for helse og omsorg
Vedlegg:

 1. Oversiktskart
 2. Forslag til reguleringsplankart
 3. Forslag til reguleringsbestemmelser
 4. Planbeskrivelse med vedlagt sjekkliste ROS-vurdering og sjekkliste NVE

 

PS 22/17

Eierskapsmelding for Overhalla kommune 2017
Vedlegg:

 1. Eierskapsmelding 2017 - Rådmannens forslag
 

PS 23/17

Nye ordensregler for de kommunale grunnskolene i Overhalla
Vedlegg:

 1. Nye ordensregler for grunnskolene i Overhalla - Rådmannens forslag

 

PS 24/17

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste
Vedlegg:

 1. Brannordning for Namdal brann- og redningsvesen, samt Risiko og sårbarhetsanalyse datert 14.3.17

 

PS 25/17

Innspill til: Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag - Fylkesveger i Nord-Trøndelag
Vedlegg:

 1. Høringsutgave - Fylkesveger i Nord-Trøndelag, datert 17. mars 2017