Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 37/18

Søknad om støtte til arrangement UM friidrett 2018

 

PS 38/18

Kulturminneplan for Overhalla kommune
Vedlegg:

 1. Forslag til kulturminneplan
 2. Innkomne innspill til planen

 

PS 39/18

Søknad om bygging av carport ved administrasjonsbygget.
Vedlegg:

 1. Løsningsforslag parkeringsplass

 

PS 40/18

Sletting av kommunens forkjøpsrett Skage aktivitetssenter SA
Vedlegg:

 1. Særutskrift, K.sak 25/13 - Avtale om salg av deler av eiendommene til tidligere Skage BOAS, gnr. 10, bnr. 17 og 70
 2. Avtale mellom Overhalla kommune og Skage aktivitetssenter ASA

 

PS 41/18

Forslag til planprogram for Skiljåsaunet boligfelt
Vedlegg:

 1. Forslag til planprogram, datert 30.4.18

 

PS 42/18

1.gangs behandling - Reguleringsplan for Skage industriområde - offentlig ettersyn
Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 23.5.18
 2. Reguleringsbestemmelser, datert 23.5.18
 3. Reguleringsplankart, datert 23.5.18

 

PS 43/18

Stedsanalyse for Ranemsletta
Vedlegg:

 1. KOM-sak 11/18, 13.2.18 - Stedsutvikling av Ranemsletta
 2. Stedsanalyse - rapport - 2.5.18

 

PS 44/18

Fastsettelse av planprogram - Kommuneplanens samfunns- og arealdel 2018 - 2030
Vedlegg:

 1. Endelig planprogram med vedlegg, sist rev. 22.5.18
 2. Innkomne brev med høringsuttalelser
 3. Innkommet etter frist, mottatt 16.5.18 - Uttalelse fra sametinget

 

PS 45/18

Innspill til: Høringsutkast delstrategi veg og handlingsprogram veg (fylkesveger)
Vedlegg:

 1. Delstrategi veg pr. 27. april

 

PS 46/18

Virksomhets- og regnskapsrapport 1. tertial 2018
Vedlegg:

 1. Regnskapsrapport 1. tertial
 2. Finansrapport 1. tertial
 3. Virksomhetsrapport 1. tertial

 

PS 47/18

Revidert økonomiplan 2018-2021
Vedlegg:

 1. Revidert økonomiplan 2018-2021, rådmannens forslag

 

PS 48/18

Møteplan for 2. halvår 2018

 

PS 49/18 TV-aksjonen 2018 - Anmodning om å opprette kommunekomite  
PS 50/18 Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator helse - ny behandling
Vedlegg:
 1. Særutskrift av K-sak 63/17, behandlet i kommunestyret 19.12.17
 
PS 51/18 Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag
Vedlegg:
 1. Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag 2018-2021, datert april 2018