Les og last ned saklista til formannskapet her.

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 64/19

Søknad om permisjon fra verv som varamedlem til Overhalla kommunestyre - Marianne Øyesvold

 

PS 65/19

Innspill - Egnet plassering av hurtigladepunkt i Overhalla

 

PS 66/19

Søknad om sluttfinansiering av nytt orgel i Ranem kirke
Vedlegg:

 1. Søknad om sluttfinansiering datert 29.8.19 fra Midtre Namdal kirkelige fellesråd
 2. Sluttrapport orgelprosjekt i Ranem kirke, juni 2019 fra Midtre Namdal kirkelige fellesråd

 

PS 67/19

Deltakelse i IKA Trøndelag IKS
Vedlegg:

 1. Selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS fra 2020

 

 

PS 68/19

Tilstands- og utviklingsrapport for de kommunale grunnskolene 2019.
Vedlegg:

 1. Tilstands- og utviklinsrapport for de kommunale grunnskolene 2019

 

PS 69/19

Navnesak Overhalla kommune - Boligveg ved Skiljåsaunet

 

PS 70/19

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Svalifoten 5, eier Robert Gabrielsen og Monica Hanssen

 

PS 71/19

Brøndbo Holding AS - Søknad om kjøp av tilleggstomt på Skage industriområde

 

PS 72/19

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av gårdstunet på Åsheim, 1/2, eier Lars Iver Kalnes

 

PS 73/19

Søknad om dispensasjon og fradeling av bebygd tun, Elverum, 75/5, eier Jan Olav Tømmerås

 

PS 74/19

Søknad om dispensasjon, fradeling og makebytte mellom 12/14-Pål Tore Raabakken og 11/3 - Rune Hansen

 

PS 75/19

Regnskaps- og virksomhetsrapport 2. tertial 2019
Vedlegg:

 1. Virksomhetsrapport 2 tertial 2019 
 2. Finansrapport 2. tertial 2019

 

PS 76/19

Valg av nytt kommunestyremedlem til prosjektgruppa Ung i Overhalla

 

PS 77/19

Valg av representanter til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter IKS for perioden 2019-2023
Vedlegg:

 1. Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS
 2. Innkalling til representantskapsmøte for Nord-Trøndelag krisesenter IKS

 

PS 78/19

Valg av representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalgene i skoler/kulturskole/barnehager for perioden 2019-2023

 

PS 79/19

Valg av fjellstyre for 2019-2023

 

PS 80/19

Valg av representant og vararepresentant til Midtre Namdal kirkelige fellesråd 2020-2023

 

PS 81/19

Valg av styre for Anna Himos legat for perioden 2019-2023
Vedlegg:

 1. Statutter for legatet

 

PS 82/19

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til legat - Fond for støtte til ungdom under utdanning mv. og Overhalla kommunes fond for økonomisk støtte i Overhalla
Vedlegg:

 1. Fondets vedtekter

 

PS 83/19 Valg av representanter til NTE eiermøte 2019-2023  
PS 84/19 Reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt - 2. gangs- og sluttbehandling
Vedlegg:
 1. Særutskrift FOR-sak 54/19
 2. Reguleringsplankart, datert 25.4.19
 3. Reguleringsplanbestemmelser, datert 25.4.19
 4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 25.4.19
 5. Vedlegg til planbeskrivelse med sjekkliste for ROS
 6. Brev datert 7.8.19 fra Fylkesmannen i Trøndelag (innsigelse).
 7. Brev datert 7.10.19 fra Fylkesmannen i Trøndelag (trekker deler av innsigelsen)
 8. Plankonsulentens kommentar til planforslaget, datert 22.9.19
 9. Brev datert 23.10.19 fra plankonsulent i forbindelse med videre behandling av planen