Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Sak nr.:

Innhold

 

PS 52/17

Valg av representant til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE) eiermøte

 

PS 53/17

TV-aksjonen NRK Unicef - kommunalt bidrag

 

PS 54/17

Tiltak for å ivareta nye krav til personvern

 

PS 55/17

Haugum Gård - Søknad om utvidelse av skjenkebevilling
Vedlegg:

 1. Skisse/oversikt over bygg og skjenkeområder

 

PS 56/17

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene 2017
Vedlegg:

 1. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene

 

PS 57/17

Ny kommunestruktur - fortsatt deltakelse i kirkelig fellesrådssamarbeid
Vedlegg:

 1. Ny kommunestruktur - fellesrådsarbeid, datert 02.03.2017 fra kirkeverge Helge Lauvsnes
 2. Fremtidig fellesrådssamarbeid - noen momenter, datert 28.03.2017 fra kirkevergen
 3. Uttalelse og vurderinger fra Overhalla menighetsråd v/Eva Kaldahl, datert 26.07.2017

 

PS 58/17

Nytt felles regionråd for Namdalen fra 01.01.2018
Vedlegg:

 1. Vedtak i Region Namdal med notat om fremtidig organisering av nytt felles regionråd i Namdalen.
 2. Forslag til nye vedtekter

 

PS 59/17

Søknad om kjøp av tilleggstomt i Krabbstumarka. Berit L. og Terje Brauten
Vedlegg:

 1. E-post fra Berit og Terje Brauten

 

PS 60/17

Søknad om kjøp av tilleggsareal ved Ferjemannsvegen, Tore Hongset eier av 43/1.

 

PS 61/17

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens areal og fradeling av boligtomt fra 45/1, Hans Olav Ranum

 

PS 62/17

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av bebygd hytte fra 32/7, eier Geir Inge Viken

 

PS 63/17

Søknad om omregulering av 2 til 3 boligtomter i Skageåsen boligfelt

 

PS 64/17

Forslag til planprogram - Hunnaåsen boligområde
Vedlegg:

 1. Forslag til planprogram, datert 15.6.2017

 

PS 65/17

Midler til geoteknisk undersøkelse av Skageåsen III - trinn 4

 

PS 66/17

Fastsettelse av planprogram - Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Barliakorsen - Ryggahøgda (etappe 1)
Vedlegg:

 1. Forslag til planprogram, datert 14.08.17
 2. Forprosjekt: Sykkelstamveg Overhalla-Skage-Namsos
 3. Særutskrift forprosjekt

 

PS 67/17

Forslag til planstrategi 2016-2020 - høring
Vedlegg:

 1. Forslag til planstrategi 2016-2020

 

PS 68/17

Kartlegging friluftslivsområder i Overhalla kommune

 

PS 69/17

Behov for merfinansering for prosjekt ny brannstasjon i Overhalla

 

PS 70/17

Finansiering av brannvarslingsanlegg OBUS ungdomsskole

 

PS 71/17

Etablering av ny avløpspumpestasjon Lille Amdal