Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 53/18

TV-aksjonen NRK Kirkens bymisjon 2018 - kommunalt bidrag

 

PS 54/18

Søknad om fritak fra verv frem til 1.1.19 - Lene L. Glømmen

 

PS 55/18

Digital nyskaping - digitaliseringsstrategi for Overhalla kommune 2018-2021
Vedlegg:

 1. Digital nyskaping - digitaliseringsstrategi for Overhalla kommune

 

PS 56/18

Forprosjekt nytt varmeanlegg administrasjonsbygget

 

PS 57/18

Forslag til trafikkløsning OBUS/ Gimle - finansiering

Vedlegg:

 1. Forslag til trafikkavvikling, oversiktstegning datert 29.6.18

 

PS 58/18

Revidert oversiktsdokument for Overhalla kommune 2018

Vedlegg:

 1. Oversiktsdokument, befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne

 

PS 59/18

Uteområde OBUS/Program for folkehelse i Trøndelag

Vedlegg:

 1. Søknad om deltakelse i program for folkehelsearbeid Overhalla
 2. Signert samarbeidsavtale

 

PS 60/18

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene 2018

Vedlegg:

 1. Tilstands- og utviklingsrapport 2018 

 

PS 61/18

Samarbeidsavtaler med Nye Namsos kommune

Vedlegg:

 1. Avviklingsstyrets rapport
 2. Forslag til samarbeidsavtaler:
  - legevakt og legevakttelefon
  - pedagogisk psykologisk tjenester
  - sentralbordtjeneste
  - skatteoppkrever
  - barnevern
  - kommuneoverlegefunksjonen
  - lønn og regnskapstjenester
  - sosiale tjenester (NAV)

 

PS 62/18

Låneopptak av startlån for videretildeling 2018.

 

PS 63/18

Vegbelysning langs gang-/sykkelveg Svalivegen - Svenningsbrona - finansiering

 

PS 64/18

Utbygging Ranemsletta barnehage - ny behandling

Vedlegg:

 1. Særutskrift av K-sak 68/17 - Utbygging av Ranemsletta barnehage

 

PS 65/18

Vannlekkasje Mælen og Solum

 

PS 66/18

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av bebygd fritidstomt, gnr 73, bnr. 2, eier Jan Olav Tømmerås

 

PS 67/18

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for driftshusvære til fritidsbolig og fradeling fra 55/3, eier Odd Isaksen.