Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

 

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

Lukket

PS 76/17

Valg av 17. maikomite 2018

 

PS 77/17

Dispensasjon - oppføring av spikerlavvo på eiendommen Bjørnes 53/2

 

PS 78/17

Søknad om kjøp av tilleggstomt på Skogmo industriområde - Pharmaq AS

 

PS 79/17

Sluttbehandling av kommunens planstrategi 2016-2020
Vedlegg:

  1. Planstrategi 2016-2020, rev. 25.10.17
  2. Særutskrift FOR-sak 67/17, 5.9.17 - Forslag til planstrategi 2016-2020 - høring

 

PS 80/17

Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial 2017
Vedlegg:

  1. Regnskapsrapport 2. tertial
  2. Finansrapport 2. tertial
  3. Virksomhetsrapport 2. tertial

 

PS 81/17

Tildeling av kulturprisen
Unntatt off. i hht. Off.l. §13 jf. fvl. § 13 nr. 1

X