Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 26/17

Sammenslåing av Komrev IKS og Revisjon Midt-Norge IKS
Vedlegg:

  1. Rapport av 31.1.17 om utredning av sammenslåing med vedlegg
  2. Særutskrift fra representantskapssak 03/17- Etablering av nytt revisjonsselskap

 

PS 27/17

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Namsen Salamon & Train Experience
Vedlegg:

  1. Søknad om serverings- og skjenkebevilling datert 3.3.17
  2. Tilleggsopplysninger datert 12.3.17
  3. Uttalelse fra Lensmannen i Overhalla datert 26.4.17

 

PS 28/17

Endring av samarbeidsavtalen for Midtre Namdal samkommune § 6-10

 

PS 29/17

Særavtale kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud rus- og psykisk helse
Vedlegg:

  1. Særavtale om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud innen rus og psykisk helse mellom Overhalla kommune og Helse Nord-Trøndelag

 

PS 30/17

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig i Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig med heldøgns omsorg i Overhalla kommune

 

PS 31/17

Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap
Vedlegg:

  1. Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap, brev fra Statens vegvesen datert 22.3.17

 

PS 32/17

Søknad om kjøp av tilleggstomt til Skydalsvegen 25, Eli B. Ahlin og Simon R. Hongseth.

 

PS 33/17

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Skogmo bolig- og industriområde. Boligtomt Arnt Ove Nordahl

 

PS 34/17

Finansering - Opprusting av kommunal veg Himo-Kalvetrøa-Ombekken