Når og hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen omfatter personskader som følger av en ulykke som rammer elever/barn mv.:

 • Innenfor skolens/barnehagens område og naturlige nærområde under ordinær skole/barnehagetid
 • Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens/FAUs/barnehagens ledelse, herunder Operasjon dagsverk.
 • Under reiser/arrangementer forøvrig som har karakter av klassetur o.l. og hvor lærer deltar.
 • På direkte vei til og fra skolen/barnehagen og hjemmet
 • Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid og dessuten på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet. NB! Denne dekningen erstatter ikke forsikring iht. Lov om yrkesskadeforsikring
 • For internatelever gjelder forsikringen også under opphold på skole/ internat utenfor ordinær undervisningstid og på direkte reise til og fra skolen i forbindelse med ferie m.m.
 • For fosterbarn/barn i besøkshjem gjelder forsikringen også i fritiden, dvs. hele døgnet
 • For skoleelever og elever i praktisk yrkesopplæring er direkte vei til annen oppholdsplass likestilt med direkte vei til hjemmet

Hva dekkes?

Forsikringen erstatter nødvendige utgifter til:

 • Lege og tannlege. Tannskade som følge av spising er unntatt. Forsikringen omfatter også første permanente tannbehandling (bro, kroner osv.), selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen, senest 10 år etter utgangen av året skaden skjedde.
 • Forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege eller tannlege
 • Proteser
 • Behandling og forpleining i sykehus, samt fysikalsk behandling når det er foreskrevet av lege for kurativ behandling
 • Reise til og fra hjemsted for behandling hos lege, tannlege og fysioterapeut eller forpleining på sykehus som nevnt nedenfor. Erstatning begrenses til utgifter ved rimeligste transportmiddel når det tas hensyn til skadedes tilstand
 • Merutgifter til hjemreise når barnet rammes av skade utenfor sitt hjemsted, og disse utgiftene er nødvendige som følge av skadelidtes tilstand
 • Nødvendige utgifter til drosje til og fra skolen for å delta i undervisning. Drosjereiser skal være forordnet av lege, og skal godkjennes av forsikringsselskapet på forhånd

Forsikringen dekker imidlertid ikke utgifter til privat behandling som:

 • Behandling og opphold hos private behandlere, private sykehus eller poliklinikker
 • Utgifter til opphold i hotell, rekonvalesenthjem eller lignende 

Det skal legges frem originale kvitteringer for de behandlingsutgifter som kreves erstattet. Barnet/foreldrene har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold (NAV/HELFO).

NB! For barn under 16 år er det generelt fritak for egenandel hos lege med trygderefusjon.

Gjeldende forsikringssummer

 • Forsikringen omfatter ulykkesskade som fører til varig medisinsk invaliditet. For 100 % medisinsk invaliditet, utbetales avtalt forsikringssum 10 G . Ved delvis invaliditet utgjør erstatningen en forholdsmessig andel av forsikringssummen.
 • Ulykkesskade som fører til dødsfall – forsikringssum 1 G.
 • Behandlingsutgifter dekkes når det er dokumenterte merutgifter til medisinsk behandling. Forsikringen dekkes med inntil 1 G for behandling utført innen 3 år etter skade.