Hva dekkes ikke av elevforsikringen?

 • Den obligatoriske elevforsikringen, som gjelder for alle elever i skoletiden, dekker ikke skade på briller, mobiltelefoner og andre eiendeler elevene har med seg på skolen.
 • Hovedregelen er derfor at erstatning for skader på elevenes eiendeler må vurderes etter vanlige erstatningsrettslige regler.
  Disse reglene finner du i lov om skadeserstatning, også kalt skadeserstatningsloven.

Vilkår for å kreve erstatning

 • For å få rett til erstatning, må erstatningsvilkårene være oppfylt.
  Hvis vilkårene ikke er oppfylt må skadelidte selv, eller skadelidtes egen forsikring, bære kostnadene.
 • Det må kunne sannsynliggjøre at erstatningsvilkårene er oppfylt. 

Hovedregel

 • Skaden må være forårsaket ved uaktsomhet eller forsett.
  ( med vilje eller ved uforsiktighet).
 • Skaden må medføre et økonomisk tap for skadelidte.
 • Det må være en årsakssammenheng mellom uaktsomheten og skaden.

Barn og foreldre sitt erstatningsansvar ved skader på eiendeler og utstyr

Barnets ansvar.
Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter skolenes ordensreglementet , også bli erstatningsansvarlig, jf. skadeerstatningslovens §1-1.
Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers / ansattes eiendeler.

Hvordan vurderes barnets ansvar?
Barnets alder er av sentral betydning.
Hva betyr det i praksis å ha handlet uaktsomt?

 • Utgangspunktet for denne vurderingen er om noen under 18 år har handlet annerledes enn barn og ungdom i samme aldersgruppe vanligvis handler eller ville ha handlet i samme situasjon.
 • Her bør det tas hensyn ikke bare til den aldersgruppen barnet tilhører, men også det modenhetstrinnet barnet står på.
 • Barnet må kunne forstå (med bakgunn i egen utvikling), at handlingen kan medføre skade. Her har graden av skyld også betydning.
 • Det skal mer til å kreve erstatning på grunn av en skade som skyldes uforsiktig lek, enn for en skade som skyldes at barnet med vilje har ødelagt andres eiendeler.


Foreldre sitt ansvar
Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr 5000,-.

 • Foreldre er ansvarlig for skader som har sammenheng med at de ikke har hatt godt nok tilsyn med barnet, eller har gjort det som kan forventes for å hindre skaden. Dette alternativet kan ikke brukes som ansvarsgrunnlag for skader som har skjedd i skoletiden ettersom det da er skolen som har tilsynsansvaret for elevene.
   
 • Foreldre kan pålegges et objektivt ansvar, dvs. uten foreldrenes egen skyld, dersom barnet har forvoldt skade ved uaktsomhet eller forsett. Ansvaret til foreldrene forutsetter med andre ord at barnet har utvist skyld. Foreldrenes erstatningsansvar er etter dette alternativet begrenset til kr. 5 000,- for hver enkelt skadeforvoldelse.

 

Skolen sitt erstatningsansvar ved skader på eiendeler og utstyr

 • Skader kan også til tider skyldes uaktsomhet, altså uforsiktighet, hos arbeidstakere under utførelsen av arbeid. Arbeidsgiveransvaret er regulert i skadeerstatningsloven § 2-1. Det er et objektivt ansvarsgrunnlag for arbeidsgiver. Det vil si at arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig for handlinger som en arbeidstaker har gjort i arbeidet, uavhengig av om arbeidsgiver selv kan bebreides for at skaden har inntruffet. 
 • Arbeidsgiveransvaret omfatter også ansvar for skader som skyldes mangelfulle rutiner og «kumulative» feil, det vil si når summen av mange mindre feil fører til skade. Dette betyr at skolen er erstatningsansvarlig for skade på elevenes eiendeler dersom skade skyldes uforsiktighet fra de ansattes side eller for dårlige rutiner. Et eksempel på dette kan være dersom en ansatt uaktsomt setter seg på et par briller. 
 • Skolen er imidlertid ikke ansvarlig for briller, mobiltelefoner, klær og andre eiendeler som blir ødelagt under vanlig lek, eller i andre situasjoner hvor ingen kan lastes.