Små endringer eller søknadspliktig tiltak

Følgende vilkår må være oppfylt for at tiltaket kan betegnes som små endringer:

  • I spredtbygd strøk: ikke føre til mer enn 3,0 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå. 
  • I tettbygd strøk: ikke føre til mer enn 1,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå for boligeiendom, eller 0,5 meters avvik for rekkehuseiendom.
  • Mellom fyllingsfot til nabogrenser skal det være minimum 1 meter.
  • Ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.
  • Ikke være til fare eller ulempe for omgivelsene. 
  • Ikke være i strid med med gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel.

Tiltak som ikke oppfyller ovennevnte vilkår som små endringer, er søknadspliktige.

Søknad og saksbehandling

Søknad med nødvendig dokumentasjon sendes til kommunens postmottak som e-post, eller som brev til Overhalla kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla.

Nødvendig dokumentasjon:

  • Kartutsnitt som viser eiendommen og hvor tiltaket er tenkt utført.
  • Hvilke type masser som er tenkt brukt og omfang av masser.
  • Nabovarsel hvis tiltaket vil ha betydning for naboer og gjenboere. 
  • Eventuelt søke om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

Søknaden skal behandles innen 3 uker fra den dato kommunen har mottatt all nødvendig dokumentasjon. Er søknaden ikke avgjort innen 3 uker og ingen naboer eller andre som kan bli berørt av tiltaket ikke har hatt innvending, kan tillatelse anses som gitt.

Hvis søknaden omfatter dispensasjon fra gjeldende plan, skal søknaden behandles innen 12 uker.   

Søker og kommunen kan avtale en annen frist enn det som forvaltningsloven og/ eller plan- og bygningsloven angir.

Det kan klages på vedtaket, og fristen er 3 uker fra du har mottatt svaret.