Ved salg og oppbevaring

Skal du selge fyrverkeri i klasse II eller III (se definisjon i forskriftens § 1-3), trenger du tillatelse fra kommunen.

Du trenger også tillatelse for å oppbevare fyrverkeri og kommunen kan gi tillatelse for mengder inntil 500 kg. Skal du oppbevare mer enn dette, må du søke om tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

  • Salg til forbruker skal bare skje over disk og i perioden 27. til 31. desember.
  • Virksomheten må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og kunne legge fram firmaattest fra Foretaksregisteret.
  • Utsalgsstedet må tilfredsstille byggeforskriftene og sikkerhetskrav i forskrift om eksplosjonsfarlig stoff.
  • Salg og utlevering kan ikke foregå i kjøpesenter eller nærmere enn 25 meter fra bensinstasjon.
  • Du må utpeke en ansvarlig person over 20 år og eventuelt også en stedfortreder. Disse må ha gjennomgått sertifiseringskurs i handel med fyrverkeri som arrangeres av Norsk brannvernforening og kunne legge fram politiattest. En av personene må være tilstede ved utsalgsstedet når salget foregår.
  • Fyrverkeriet må være godkjent for salg i Norge og påtrykt et godkjenningsnummer som består av bokstavene NBL etterfulgt av en tallkode. Godkjenningen sikrer at fyrverkeriet opptrer som forutsatt og ikke skader personer eller eiendom.

Ved bruk

All bruk av fyrverkeri er søknadspliktig, bortsett fra på nyttårsaften mellom klokken 18.00-02.00. Se neste punkt for informasjon om søknad.

Uforsiktig og uvettig fyrverkeribruk hos barn og unge fører hvert år til mange branner og personskader. Husk derfor at det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri. Unntaket er mindre stjerneskudd, som har 12-års aldersgrense. 

Brannvernforeningen har laget gode råd for bruk av fyrverkeri som Brann og redning anbefaler alle å følge 

Slik søker du om tillatelse for salg, bruk og oppbevaring

Du søker kommunen på eget skjema innen 1. mai salgsåret. Sammen med søknaden må du sende kart over området for utsalgssted og lager, risikovurdering, gyldig kursbevis for ansvarshavende og en brannteknisk beskrivelse av utsalgssted og lager.