Forprosjektet

I Klima- og miljøplanen for Overhalla kommune fra 2014 ble det beskrevet flere tiltak for å bli Sykkelkommune nr. 1 i Namdalen. En videre utbygging av gang- og sykkelveg fra Overhalla til Skage og videre til Namsos var ett av disse tiltakene.

Hensikten med dette forprosjektet var å fremskynde en realisering av en gang og/eller sykkelveg fra Overhalla til Skage og til slutt til Namsos. Dette er tenkt som en helhetlig sykkelstamveg gjennom kommunens bygder. I 2015 ble Sykkelstrategien "Vind i håret" vedtatt. I forbindelse med dette vedtaket ble det bestemt at et forprosjekt for tiltaket; Gang- og sykkelveg mellom Overhalla - Namsos skulle utarbeides.
 

«Økt sykling gir god samfunnsøkonomi, særlig på grunn av helseeffektene og at det er behov for å øke innsatsen både fra stat og kommune for å få en raskere planlegging av sammenhengende sykkelvegnett» - Nasjonal transportplan

Illustrasjoner av sykkelstamveien

Illustrasjon av sykkelstamvegen


Illustrasjon av Knut Høihjelle:

Tegning - forprosjekt

Innbyggerundersøkelse og tilbakemeldinger

I forbindelse med forprosjektet gjennomførte vi Sykkelundersøkelsen 2017. Vi ville kartlegge innbyggernes meninger, ønsker og råd med tanke på sykling. Her er noen stikkord på bakgrunn av tilbakemeldingene vi fikk:

Ordsky