Hva kreves?

For å få godkjent et vald blir det stilt krav til områdets avgrensing, form og tellende areal. Tellende areal utgjør den delen av området som er egnet for jakt. Kommunen fastsetter et minsteareal for elg, hjort og rådyr.

Har du ikke stort nok område til å få tillatelse til å felle et dyr, kan du samarbeide med andre grunneiere om en søknad til kommunen eller villreinnemnda for å oppnå ønsket størrelse på valdet.

Når valdet er godkjent, tildeler kommunen eller villreinnemnda fellingstillatelse. En fellingstillatelse gjelder innenfor valdets grenser.