Hovedmålsetting
Enhet for helse og familie skal yte tjenester av høy faglig kvalitet, basert på innbyggernes individuelle behov.
Tjenestene skal gis på grunnlag av respekt og brukermedvirkning.
Helhetstenkning og tverrfaglig samarbeid skal være et aktivt virkemiddel for å oppnå høy brukertilfredshet. 


Våre tjenesteområder:

Legetjenesten (Overhalla legekontor):
Tjenester
Kontakt oss

Helsestasjon:
Tjenester
Kontakt oss

Psykiatritjenesten:
Tjenester
Kontakt oss

Fysio/ergoterapitjenesten:
Tjenester
Kontakt oss

Kjøkkentjenesten (Overhalla storkjøkken):
Tjenester
Kontakt oss

Dagsenter Mental Helse:
Tjenester
Kontakt oss 

Mer om helse og omsorg