Les kommunestyrets forslag til forskrift her.

Høringsprosessen
Forslaget sendes ut til aktuelle organisasjoner og instanser. Alle kan avgi høringsuttalelse.
Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til postmottak@overhalla.kommune.no eller pr. post til Overhalla kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla. 

Forslag til forskrift behandles endelig i kommunestyrets møte i september 2017, med ikrafttredelse 1. oktober 2017.

Bakgrunn
Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse og omsorgstjenesteloven.
Lovendringene skal bidra til bedre forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingsprosessen for tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, samt å føre ventelister for disse. Lovendringene ble satt i kraft fra 1. juli 2016 og innebærer en plikt for kommunen til å utarbeide lokal forskrift.

Grunnlag for lovvedtaket
Prop. 99 L (2015-2016) og Innst. 372 L (2015-2016)