En første versjon av dette verktøyet ble laget av en arbeidsgruppe etter innføringen av læringsbrett i kommunen høsten 2015. Kommunen har et ansvar for å bidra til god digital utvikling for alle elever når digitale verktøy brukes. Skoleledergruppen mente derfor dengang at det var fornuftig å få med flere enn skoleansatte i arbeidsgruppen. Gruppen besto derfor av representanter fra helsestasjonen i Overhalla, skolene og politiet. Den versjonen som nå foreligger er oppdatert og tilrettelagt på våre nettsider i 2021 av grunnskoleadministrasjonen i Overhalla kommune.

Digitale ferdigheter

Barn og unge trenger best mulig digitale ferdigheter. Dette vil gi dem en trygg hverdag på nettet nå og i fremtiden. Det er viktig å begynne tidlig med opplæring og bevisstgjøring. For barn og unge som allerede bruker internett både i skole- og fritidssammenheng, må kunnskap stadig vedlikeholdes og fornyes i takt med samfunnsutviklingen. For å få dette til, må fagfolk i skolen og andre fagfolk sammen med foreldre jobbe målrettet over tid. 

Digitale ferdigheter handler om:

  • Å omsette i praksis de krav læreplanene stiller for å oppnå grunnleggende digitale ferdigheter i tillegg til lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter.
  • Dette må ha fokus på tvers av alle fagområder i skolen og må henge nøye sammen med den digitale dømmekraften elevene må tilegne seg. 
  • De nye læreplanene fra 2020, knytter digitale ferdigheter direkte til ulike fagområder i læreplanene. På denne nettsiden vil du se en samlet oversikt fra L20 knyttet til ulike trinn og kompetanse etter hovedtrinnene i grunnskolen. Dette er gjort for å synliggjøre at jobbing med digitale ferdigheter må være en integrert del av undervisningen gjennom hele skoleløpet. 
  • Det er planleggingsverktøyet som er laget til de nye læreplanene, som skal benyttes direkte i dette arbeidet! Lenker til ressurser du finner på vår lokale nettside kan brukes direkte i det nasjonale planleggingsverktøyet.