Hjemmesykepleie

Kontaktinfo
Beskrivelse

Hjemmesykepleie er en behovsprøvd tjeneste som tilbyr helsehjelp i hjemmet, som for eksempel:

 

  • Råd, veiledning og støttesamtaler
  • Observasjon av helsetilstand i samråd med lege
  • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter
  • Tilrettelegging og hjelp for å opprettholde god ernæring
  • Hjelp til personlig hygiene, av- og påkledning, hjelp til dusj/ bad
  • Administrering av medikamenter
  • Blodprøvetaking for pasienter som ikke kan oppsøke legekontor
  • Sårbehandling
  • Tilsyn av ulik karakter
  • Hjelp til alvorlig syke og døende
Målgruppe

Pasienter i ulik alder som har behov for helsehjelp i hjemmet.

Vilkår

Det må foreligge et behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Verdighetsgarantiforskriften

Veiledning

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Blir du sendt hjem fra sykehus og har et vedvarende pleiebehov, trenger du ikke søke.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kommunen vil avtale et hjemmebesøk for å kartlegge behovet ditt og deretter bestemme hva slags og hvor mye hjelp du skal få.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Los-ord
hjemmesykepleie, sykepleie, livshjelp, psykiatrisk, terminal pleie, medisin, medisinering, sprøytesetting, sprøyter, omsorgstjeneste, eldre, gammel, omsorg, sykdom, funksjonshemmet, funksjonshemming, funksjonshemning, handicap, handikap, skade, ulykke, omsorgstrengende, pleietrengende, pleiemottaker, omsorgsmottaker, funksjonsnedsettelse, rehabilitering, habilitering, pleie, medikamenter, medikamenthåndtering, sårstell, sårbehandling, bandasje, bandasjeskift, kateter,

DebugView   v2