Bevilling for salg av alkoholholdig drikke (salgsbevilling)

Kontaktinfo
Beskrivelse

Driver du butikk og skal selge alkoholholdig drikke til forbruker, må du søke kommunen om salgsbevilling. Salgsbevillingen gjelder alkoholdig drikke i gruppe 1, dvs. drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Du får ikke bevilling dersom du driver kiosk eller bensinstasjon. Politiet kan stenge et sted som selger alkoholholdig drikke uten å ha bevilling.

Kommunen kan gi salgsbevilling for inntil fire år, men kan også bestemme at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten å kreve ny søknad.

Når bevillingsperioden utløper, må du søke om fornyelse. Du kan også søke bevilling for en bestemt del av året eller for en enkelt anledning.

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden, som for eksempel ved:

 • skifte av styrer og stedfortreder
 • endring av driftskonseptet
 • endring i eierforholdet

Kommunen godkjenner endringene, eller krever at du søker om ny salgsbevilling.

Blir virksomheten overdradd til andre, faller bevillingen bort. Salget kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, forutsatt at kommunen har fått beskjed om overdragelsen. Søknad om ny bevilling må sendes så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Du kan også søke om utvidet bevilling for:

 • import av alkoholholdig drikke til salg i egen butikk
 • tilvirkning av alkoholholdig drikke for salg i egen butikk
Målgruppe

 • Virksomheter eller enkeltpersonforetak som skal drive salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 % alkohol.
 • Gårdsutsalg som skal selge egenprodusert drikke (kun enkelte typer drikke er tillatt) med inntil 22 % alkohol.

Vilkår

Bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse (f.eks. medeiere) på virksomheten må ha:

 • uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen

Du må utpeke en styrer og stedfortreder for salgsstedet. Disse personene må ha:

 • fylt 20 år
 • uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • bestått kunnskapsprøven for alkoholloven
Veiledning

Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden, for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Det kreves skriftlig søknad. Kommunen vil kunne hjelpe til med søknaden.

Mer info og skjema for endring av styrer/stedfortreder ved salgs- og skjenkesteder.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig, men du må regne med en saksbehandlingstid på ca. tre måneder.

Kommunen innhenter uttalelser fra politiet, NAV og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Det er opp til kommunen å vurdere om du skal få innvilget søknaden din. Får du avslag, må kommunen oppgi grunnen til dette.

Kommunen skal kontrollere salgsstedet minst én gang per år. Kontrollen kan foregå åpent eller anonymt. Senest én uke etterpå vil du motta en rapport. Dersom kontrollen avdekket at du ikke oppfyller pliktene dine etter loven, kan du bli belastet med én eller flere prikker. Ved tolv eller flere prikker i løpet av en periode på to år, vil salgsbevillingen bli inndradd i minimum én uke.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
alkoholsalg, bedrift, firma, butikk, forretning, alkohol, salg, daglig leder, styrer, stedfortreder, drift, planlegging, kunnskapsprøven, vandel, bevilling, bevilgning, virksomhet, øl, økonomi, utlevering, alkoholloven

DebugView   v2