Landbrukseiendom – deling eller endring

Kontaktinfo
Beskrivelse

Ønsker du å dele opp en eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk, må du først søke kommunen om godkjenning. Du må også søke godkjenning for endring av eiendommen, som for eksempel ved:

 • forpakting
 • tomtefeste og lignende leie

Dersom formålet med delingen eller endringen gjør det nødvendig med en omdisponering etter jordloven § 9, må du først søke kommunen om godkjenning av dette. Kommunen kan kreve omdisponering av landbrukseiendommen dersom du:

 • ønsker å ta i bruk dyrket jord til andre formål enn jordbruksproduksjon
 • skal ta i bruk dyrkbar jord slik at den i fremtiden ikke egner seg til jordbruksproduksjon
Målgruppe

Eier av landbrukseiendom

Vilkår

Kommunen kan godkjenne deling eller endring når den legger til rette for et funksjonelt og variert landbruk.

I sin vurdering legger kommunen bl.a. vekt på om delingen eller endringen fører til:

 • en driftsmessig god løsning 
 • drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Kommunen vurderer også om vern av arealressursene blir ivaretatt og kan legge vekt på andre hensyn ut fra formålet i jordloven.

Dersom det er nødvendig av hensyn til bosettingen i området, kan kommunen likevel godkjenne deling eller endring og sette hensynet til landbruket til side.

Veiledning

Du sender søknad om deling eller endring til den kommunen hvor landbrukseiendommen ligger. Søknaden må inneholde:

 • beskrivelse av eiendommen
 • beliggenheten til det arealet du ønsker fradelt eller endret
Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage
 • Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.
 • Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket.
 • I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne hjelpe til med å skrive klagen.
 • Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkesmannen for klagebehandling.
 • Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra fylkesmannen eller fra kommunen.
Los-ord
Landbrukseiendom, eiendom, kartforretning, tomt, oppmåling, tinglysing, tinglysning, grunneier, forpakting, odel, skifte, fradeling, oppdeling, utskillelse, utskilling, landmåling, grenser, tomtegrense, eiendomsgrense, tomtedeling, tomtefeste, skogbruk, jordbruk, landbruk, landbruksdrift, skogbruksdrift, jordbruksdrift, landbruksareal, skogbruksareal, jordbruksareal, kulturlandskap, grunnbok, matrikkel, jordlova, deling, omdisponering,

DebugView   v2