Trygghetsalarm

Kontaktinfo
Beskrivelse

Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går.

Målgruppe

Du kan søke om trygghetsalarm dersom du:

  • er eldre og har nedsatt helse
  • er kronisk syk eller har funksjonsnedsettelser
  • bor alene og føler deg utrygg

Om søkeren:
- Søkeren har lett for å falle eller har bevegelsesproblemer
- Har stor grad av utrygghet grunnet sykdom og/eller funksjonshemming
- Er alvorlig syk
- Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene
- Brukeren må selv ønske alarm og forstå bruken av den

Vilkår

Når kommunen vurderer søknaden din, vil de se på om det foreligger:

  • sykdom eller forhold som kan gi akutt behov for hjelp
  • reell fare for fall
  • problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Kommunen vil også vurdere om f.eks. mobiltelefon eller trådløs telefon kan gi samme hjelp og trygghet.

- Brukeren må bære alarmsmykket på seg hele døgnet
- Må ikke bruke alarm dersom man heller kan bruke telefonen
- Alarmen virker kun innenfor husets vegger og om lag 50m utenfor huset

Lover

Du har ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen vil vurdere om trygghetsalarm er aktuelt for deg.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

I søknaden skal du beskrive hvorfor du trenger trygghetsalarm.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan få en annen til å søke på dine vegne. Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

Annen info

Los-ord
trygghetsalarm, vaktsentral, alarm, eldre, gammel, funksjonshemmet, handikap, handikapp, handicap, trygghet, utrygg, trygg, hjelp, redd, alene

DebugView   v2