Omsorgsbolig

Kontaktinfo
Beskrivelse

En omsorgsbolig med husbankfinansiering er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen er beboerens eget hjem, og hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

En kommunal bolig er nødvendigvis ikke tilpasset bevegelseshemmede. De kommunale boligene prioriteres av personer som har et vesentlig funksjonstap enten fysisk, psykisk og/eller sosialt, og som ikke får tilfredsstillende livskvalitet og trygghet i egen bolig. 

Målgruppe

Eldre og funksjonshemmede. Midlertidig bostedsløse, mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk kan også omfattes i målgruppen.

Vilkår
  • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen
  • Personer som har et vesentlig funksjonstap enten fysisk, psykisk og/eller sosialt, og som ikke får tilfredsstillende livskvalitet og trygghet i egen bolig. 
  • Søker må ha et særlig stort hjelpebehov og/eller ha særlig nytte av nærhet til institusjonen, nå eller i nær fremtid.
  • Søker bør kunne bruke trygghetsalarm.
  • Søker må selv ønske omsorgsbolig.
  • Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen.
Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 (Boliger til vanskeligstilte)

Verdighetsgarantiforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

For å få omsorgsbolig, sender du søknad til kommunen. Trenger du hjelp, kan kommunen fortelle hva søknaden bør inneholde og hjelpe deg med å søke. Hvis en annen søker på dine vegne, må vedkommende ha fullmakt fra deg.

Saksbehandling

Søknader på omsorgsbolig eller kommunal bolig behandles i kommunens tverrfaglige inntaksteam. I saksbehandlingen innhentes opplysninger om søkers funksjon og tjenestebehov. Det gjøres vurdering hvorvidt søker fyller kriterier på omsorgsbolig eller kommunal bolig.

Det fattes enkeltvedtak for hver sak, der det kommer frem i vedtaket hvorvidt sak av innvilget, avslått eller at det gis tilbud om andre kommunale tjenester.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Los-ord
Omsorgsbolig, omsorg, omsorgstjenester, bolig, tilrettelagt, bevegelseshemmede, bevegelseshemmet, bevegelseshemning, bevegelseshemming, beboer, pasient, omsorgsleilighet, hjemmetjeneste, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, pleie, eldre, funksjonshemmet, psykiatri, sosialtjeneste, husleie, sykdom, funksjonshemming, funksjonshemning, handicap, handikap, skade, ulykke, omsorgstrengende, pleietrengende, pleiemottaker, omsorgsmottaker, funksjonsnedsettelse, livsløpsstandard, universell utforming, universelt utformet, rullestol, rullator, rullestoltilpasset

DebugView   v2