Fysioterapi

Kontaktinfo

Kommunal Fysioterapitjeneste Overhalla Helsesenter:       

Kommunefysioterapeut

Privatpraktiserende fysioterapeuter i Overhalla:  

Fysioterapeut Bergsvein Rian - NTE-bygget

Fysioterapeut Øyvind Øie - Skage

Fysioterapeut Kent Engblom - Skage

Beskrivelse

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade.  Tjenesten kan bidra med blant annet:

 • undersøkelser 
 • funksjonsutredninger / motorisk vurdering 
 • utforming og oppfølging av tiltak 
 • behandling 
 • ryggkontroll etter ryggoperasjoner på UNN 
 • krykkeutleie 
 • lymfeødembehandling 
 • rehabilitering og behandling av inneliggende pasienter på sykehjem
 • gruppetrening

Gruppetrening tilbys for følgende grupper:

 • kols
 • slag 
 • basseng 
 • barn med motoriske avvik 
 • eldre 
 • vandregruppe 
 • svangerskapsgruppe 
 • 4 mnd. kontroll av motorisk utvikling

Kommunen kan også kontaktes for å få søknadsskjema til transporttjenesten for funksjonshemmede (TT ordningen). Ferdig utfylt søknad leveres/sendes til avdelingen, sammen med en legeerklæring.

Målgruppe

·         Personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon

·         Kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for tverrfaglig rehabilitering

·         Grupper av befolkningen med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak, både miljørettede og spesifikke tiltak

Vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet. Barn kan i tillegg henvises fra helsestasjonen.

Veiledning

Når du har fått henvisning til behandling, tar du kontakt med et fysikalsk institutt eller med kommunens fysioterapitjeneste.

Saksbehandling

Alle som er henvist til fysioterapeut blir satt på venteliste og behandles fortløpende.

Enkelte diagnoser blir prioritert og tatt utenom ventelisten. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til fysioterapitjenesten. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Los-ord
Fysioterapi, fysioterapeut, manuell terapi, manuell terapeut, manuellterapeut, manuellterapi, hjelpemidler, hjelpemiddel, helsetjenester, behandling, skade, operasjon, helse, terapi, sykdom, skade, yrkesskade, yrkesbelastning, belastningsskade, ufør, uførhet, funksjon, utredning, motorisk, rehabilitering, fysikalsk, kols, slag, barn, eldre, svangerskap, undersøkelse, massasje, motorikk, funksjonsnivå, funksjonshemmet, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, handicap, handicappet, handikap, handikappet, bevegelseshemmet

fysioterapi, akupunktur, nålebehandling, trening, forebygging, vurdering, OMI 


DebugView   v2