Omsorgsstønad

Kontaktinfo
Beskrivelse

Omsorgslønn er en økonomisk godtgjørelse (frivillige omsorgsytere, pårørende, ektefeller, samboere samt foreldre) for særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Søknad om omsorgslønn vil bli sett i sammenheng med andre offentlige hjelpetiltak som tilbys den omsorgstrengende.

Målgruppe
 • Frivillige omsorgsytere (familiemedlemmer eller andre nærstående) uten omsorgsplikt
 • Foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige der omsorgen er vesentlig mer omfattende enn for barn på samme alder
Vilkår
 • Den du gir omsorg til må bo hjemme.
 • Omsorgsarbeidet må være mer fysisk eller psykisk tyngende enn vanlig.
 • Søknad om hjelpestønad fra NAV må være sendt før kommunen innvilger omsorgsstønad.
Lover
Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsstønad. Både du eller den som mottar omsorgen kan søke.

Søknaden bør inneholde opplysninger om:

 • antall timer per måned med omsorgsarbeid
 • omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk tyngende enn vanlig
 • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • det er behov for omsorg i perioder eller hele tiden
 • omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon eller mangel på ferie og fritid
 • det gjelder omsorg for mer enn én person
Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kommunen vil kontakte deg for å avtale et hjemmebesøk. Under besøket vil kommunen kartlegge hvilke oppgaver du utfører og deretter vurdere hvor mange timer du eventuelt kan få betalt for. De vil også vurdere om en slik ordning er den beste for alle parter.

Du vil motta et skriftlig svar på søknaden fra kommunen. Får du avslag på søknaden, må kommunen begrunne avslaget.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Los-ord
Omsorg, omsorgsoppgaver, pleie, stell, omsorgslønn, omsorgsstønad, omsorgspenger, omsorgsarbeid, økonomiske ytelser, kompensasjon, pleietrengende, pleiemottaker, omsorgstrengende, omsorgsmottaker, omsorgsyter, omsorgsgiver, omsorgsperson, omsorgsarbeider, omsorgsbehov, hjelp, bistand, hjemmearbeid, lønn

DebugView   v2