Tjenester
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Privat avkjørsel fra offentlig vei


Gjeldende vegplan
Vegplan 2016-2019 Vedtak


Gjeldende trafikksikkerhetsplan
Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2019 med handlingsprogram Vedtak
Eldre planer


Aktuelt
Vi jobber for flere gang- og sykkelveger i Overhalla
Buss/kollektivtilbud i Overhalla og omegn
Gratis parkering på parkeringsplasser ved utfartsstedene Solum, Svalia, Reinbjør og Berg (fra 2014)
Vintervedlikehold og drift av kommunale veger og plasser: standard

 


Statens vegvesen har ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveger og gang- og sykkelveger langs fylkesveger. Hvilken standard kan du forvente på vegen i vinter? Vinterstandarder